نظرسنجی

کدام یک از موارد زیر از ضروریات و نیاز های همکاران می باشد؟

آگهی همکاران


وظايف رئيس اتحاديه:

دعوت به جلسات، اداره جلسات، ابلاغ مصوبات هيات مديره

شرکت در جلسات مرتبت با امور اتحاديه در خارج از اتحاديه

شرکت در جلسات هيات مديره يا هيات رئيسه مجمع امور صنفي

امضاء کليه مکاتبات و ارسال پاسخ نامه ها

دستور خريد ملزومات اداري پس از تصويب هيات مديره

اجراي مصوبات هيات مديره و نظارت بر حسن اجراي آنها

تدارک محيط اداري مناسب جهت رفاه ارباب رجوع و کارکنان

نظارت بر امور کارکنان و حضور و غياب پرسنل اتحاديه و هيات مديرهوظايف نائب رئيس اتحاديه :  

انجام کليه امور اتحاديه در غياب رئيس اتحاديه

اجراي دستورات رئيس اتحاديه در هر مورد وفق قانون و مقررات

 کمک و مساعدت به اجراي مصوبات هيات مديره

 

وظايف خزانه دار اتحاديه :

امضاء چک ها و اوراق بهادار

 نگهداري حساب اتحاديه از لحاظ ميزان موجودي

نظارت بر حسن انجام امور مالي

ارائه طرحها و پيشنهادات لازم جهت صرفه جويي در امور

پيگيري وصول مطالبات اتحاديه از اعضاء و ساير موارد

تهيه گزارش وضعيت مالي اتحاديه و ارائه آن به هيات مديره

همکاري در تهيه و تصويب بودجه سالانه اتحاديه

همکاري در تهيه تراز مالي سالانه اتحاديه

انجام امور کارپردازي اتحاديه پس از تصويب هيات رئيسه و دستور رئيس اتحاديه

تهيه دفاتر مالي اتحاديه با هماهنگي رئيس اتحاديه و نظارت بر روند صحيح ثبت اطلاعات مالي

 

وظايف دبير اتحاديه:

تهيه دستور جلسات ، دعوتنامه و تنظيم صورتجلسه جلسات هيات مديره

تهيه گزارش و ارئه راهکار و پيشنهاد در خصوص امور جاري اتحاديه

تهيه دفترحضور و غياب کارکنان و هيات مديره و نظارت برحسن اجراي آن باهماهنگي رئيساتحاديه

تهيه پيش نويس نامه هاي اداري و ارسال پاسخ نامه هاي وارده با امضاء رئيس اتحاديه

تهيه آمار و اطلاعات مربوط به فعاليت اتحاديه

نظارت بر نحوه ثبت دفاتر ورود و خروج نامه ها

تهيه سيستم بايگاني مناسب جهت نگهداري سوابق

تهيه دفتر ثبت متقاضيان پروانه و نظارت بر اجراي دقيق آنها