نظرسنجی

کدام یک از موارد زیر از ضروریات و نیاز های همکاران می باشد؟

آگهی همکاران

شرح وظايف کميسيون ها

ماده 1- اتحاديه‌هاي صنفي موظفند نسبت به تشکيل کميسيون‌هاي ذيل و ساير کميسيون‌هاي مصوب هيأت عالي نظارت بر اساس مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند.
1- کميسيون رسيدگي به شکايات.
2- کميسيون حل اختلاف.
3- کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.
4- کميسيون فني.
5- کميسيون آموزش.
ماده 2- تعداد اعضاي کميسيون‌هاي مذکور در اتحاديه‌هايي که تعداد اعضاي آن‌ها کمتر از 1000 نفر باشد 3 نفر و در اتحاديه‌هايي با بيش از 1000 نفر عضو 5 نفر مي‌باشد.
ماده 3- اعضاي کميسيون‌هاي مزبور به پيشنهاد هيأت مديره اتحاديه و تصويب اعضاي هيأت رييسه مجمع امور صنفي ذيربط و با ابلاغ رييس اتحاديه از ميان افراد داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسايل صنفي انتخاب مي‌شوند.
تبصره- هر يک از اعضاي هيأت مديره اتحاديه فقط مي‌تواند عضو يکي از کميسيون‌ها باشد.
ماده 4- مدت مأموريت اعضاي کميسيون محدود به مدت خدمت هيأت مديره اتحاديه صنف ذيربط بوده و تا تعيين و معرفي اعضاي جديد کميسيون‌ها، اين مأموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع مي‌باشد.
تبصره 1- در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر هر يک از اعضاي کميسيون، هيأت مديره اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز شخص يا اشخاص ديگري را جهت عضويت در کميسيون، براي باقيمانده مدت مأموريت به مجمع امور صنفي معرفي نمايد.
تبصره 2- عزل اعضاي کميسيون‌هاي مزبور به پيشنهاد هيأت مديره اتحاديه و تصويب هيأت رييسه مجمع امور صنفي ذيربط خواهد بود.
تبصره 3- در صورت احراز تخلف از سوي کميسيون‌هاي مذکور و عدم رسيدگي هيأت مديره اتحاديه، هيأت رييسه مجمع امور صنفي رأساً به موارد تخلف رسيدگي خواهد نمود. نظر مجمع امور صنفي لازم‌الاجراء است.
ماده 5- اعضاي کميسيون‌هاي مذکور در نخستين جلسه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار عضو يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر منشي و دو نفر را به عنوان عضو کميسيون با رأي اکثريت نسبي اعضاء انتخاب خواهند نمود.
ماده 6- جلسات هر کميسيون حداقل هر هفته يک‌ بار تشکيل مي‌گردد و تاريخ و ساعـت تشکيل جلسه بايـد چهـل و هشـت ساعت قبل کتباً به اعضاء و اشخاصي که بايد در هر جلسه کميسيون حضور يابند اطلاع داده شود.
تبصره 1- در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون، جلسه فوق‌العاده تشکيل مي‌گردد.
تبصره 2- جلسات کميسيون مذکور با حضور اکثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات کميسيون‌هاي 3 نفره با حداقل 2 رأي موافق و در کميسيون‌هاي 5 نفره با حداقل 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 7- صورتجلسات هر جلسه کميسيون توسط منشي در دفتر مخصوصي با ذکر تاريخ تشکيل جلسه و موضوع و رأي کميسيون ثبت و حداکثر ظرف مدت يک هفته از طريق اتحاديه ذيربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- مصوبات هر جلسه کميسيون پس از تأييد هيأت مديره اتحاديه قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2- در صورت اختلاف نظر بين مصوبات کميسيون‌هاي مذکور با هيأت مديره اتحاديه، موضوع به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام و نظر مجمع در اين خصوص لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 8- موضوعات قابل طرح در هر جلسه کميسيون منحصراً در حدود تکاليف و مقررات صنفي خواهد بود.
تبصره- نظريات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبته قانوني باشد.
ماده 9- هيأت مديره اتحاديه مکلف است نيروي انساني و تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون‌هاي مذکور قرار داده و همکاري نزديک را در جهت اجراي وظايف قانوني کميسيون انجام دهد.
ماده 10- بودجه هر کميسيون و حق‌الزحمه اعضاي آن‌ها از طريق پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تأمين اعتبار مي‌گردد.
تبصره- دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از مراجعان (ارباب رجوع) تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 11- در صورتي که هر يک از اعضاي کميسيون‌هاي مذکور حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي (ظرف مدت سه ماه) از حضور در جلسات کميسيون به طور غير موجه خودداري نمايد، مستعفي شناخته شده و هيأت مديره اتحاديه مکلف است شخص ديگري را براي بقيه مدت انتخاب به مجمع امور صنفي معرفي نمايد.
تبصره 1- تشخيص غير موجه بودن غيبت هر عضو کميسيون با اعضاي هيأت مديره اتحاديه صنف ذيربط است.
تبصره 2- رسيدگي به غيبت رييس اتحاديه عضو يک کميسيون با هيأت رييسه مجمع امور صنفي خواهد بود.
ماده 12- رييس هر يک از کميسيون‌هاي مذکور موظف است گزارش عملکرد کميسيون ذيربط را به طور مستند به هيأت مديره اتحاديه ارايه نمايد.
ماده 13- امـور اداري کميسيـون تـوسط دفتـر اتحـاديه به ترتيبـي که از سوي هيأت مديره اتحاديه مقرر مي‌گردد، انجام خواهد شد.
ماده 14- کميسيون حق انجام مکاتبات رسمي و يا غير رسمي به جز با اتحاديه ذيربط نخواهد داشت مگر در مواردي که مربوط به رييس اتحاديه باشد که در اين صورت رييس کميسيون مراتب را به هيأت رييسه مجمع امور صنفي جهت اقدام قانوني اعلام مي‌دارد.
ماده 15- در صورت ضرورت و درخواست هيأت مديره اتحاديه،‌ کميسيون مکلف به برگزاري جلسه در حضور هيأت مديره اتحاديه خواهد بود.
 
کميسيون رسيدگي به شکايات
 
ماده 16- خريداران و مصرف‌کنندگان مي‌توانند شکايت خود را در مورد تخلف‌هاي صنفي واحدهاي صنفي به اتحاديه‌هاي ذيربط اعلام نمايند. اتحاديه‌هاي صنفي موظفند شکايات دريافتي را جهت رسيدگي به کميسيون رسيدگي به شکايات ارجاع نمايند.
ماده 17- کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت يک هفته شکايات دريافتي را رسيدگي نموده و نظر خود را به رييس اتحاديه جهت اقدامات قانوني اعلام نمايد.
ماده 18- اتحاديه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت 3 روز شکايت دريافتـي و نظـر کميسيون رسيدگي به شکايات را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد. در غير اين صورت و يا اعتراض شاکي، پرونده را بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفي جهت رسيدگي به هيأت‌هاي بدوي ارسال نمايد.
ماده 19- کميسيون مي‌تواند درموارد ضروري نظر مجمع را درخصوص شکايات واصله از طريق اتحاديه مربوطه استفسار نمايد.
ماده 20- کميسيون مي‌تواند جهت احراز حقيقت امر و کشف واقع و صدور نظريه موجه و همچنين تشخيص و انطباق شکايت مطروحه با شرح وظايف خود و نهايتاً جلوگيري از تداخل در امور مراجع قضايي از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نمايد.
 
کميسيون حل اختلاف
 
ماده 21- وظيفه کميسيون حل اختلاف، رسيدگي به اختلاف افراد صنفي مي‌باشد که از طريق هيأت مديره اتحاديه به کميسيون مزبور ارجاع مي‌گردد.
ماده 22- شکايات افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و پس از رؤيت رييس اتحاديه، حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد. کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايت رسيدگي و نظر خود را به رييس اتحاديه جهت اقدام قانوني اعلام نمايد.
ماده 23- در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارايه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.
ماده 24- چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط اقدام خواهد شد.
 
کميسيون فني:
 
ماده 25- وظايف کميسيون فني که از طريق هيأت مديره ارجاع مي‌گردد به شرح ذيل مي‌باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفي از نظر مسايل فني و تخصصي.
ب- نظارت بر رعايت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفي.
ج- انجام آزمون صلاحيت فني از متقاضيان دريافت پروانه کسب با هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط جهت مشاغل فني.
ماده 26- در موارد نظارت بر حسن انجام کار واحدهاي صنفي از نظر مسايل فني و تخصصي هيأت مديره اتحاديه کتباً مأموريت مورد نظر را با اشاره به اجراي آن و تعيين نشاني دقيق محل مورد نظر به کميسيون ابلاغ خواهد نمود و کميسيون پس از اجراي مأموريت، نتيجه را به هيأت مديره گزارش خواهد کرد. در اينگونه موارد چنانچه تخلفاتي احراز گردد به ترتيب مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 28 اقدام خواهد شد.
ماده 27- کليه آزمون‌ها و تعيين صلاحيت فني افراد صنفي توسط کميته‌اي مرکب از نمايندگان اتحاديه و وزارت کار و امور اجتماعي(سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيربط صورت خواهد پذيرفت.
تبصره- آن دسته از متقاضيان پروانه کسب که داراي گواهي مهارت فني از مراجع ذيصلاح باشند، صلاحيت فني آن‌ها محرز شده تلقي مي‌شود و نياز به شرکت در آزمون فني نخواهند داشت.
ماده 28- استانداردهاي مهارت و تخصص توسط وزارت کار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيربط تهيه مي‌شود و در صورت نياز از متخصصين مربوطه جهت تهيه و تدوين استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره- استانداردهاي مذکور پس از اعلام مراجع ذيصلاح، از طريق دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور ايجاد هماهنگي به کميسيون‌هاي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي سراسر کشور ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 29- شرط اصلي صلاحيت اشتغال، ‌موفقيت در آزمون مربوطه مي‌باشد و مادام که استاندارد هر يک از مشاغل موضوع آيين‌نامه تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي مشخص نگرديده، نظر اتحاديه مربوط به هر حرفه با تأييد وزارت کار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه‌اي) و يا ساير مراجع ذيصلاح براي صدور پروانه کفايت مي‌نمايد.
ماده 30- اتحاديه‌ها مکلفند پس از تصويب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشکيل کميته آزمون افراد صنفي را از طريق کميسيون فني براي شرکت در آزمون‌هاي مقرر به مديريت سازمان آموزش فني و حرفه‌اي معرفي نمايند.
ماده 31- هر فرد صنفي پس از دريافت معرفي‌نامه از اتحاديه مکلف است در وقت تعيين شده در آزمون‌هاي مقرر شرکت نمايد. عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعايت دستورات اتحاديه تلقي خواهد شد. تشخيص عذر موجه با اتحاديه است.
 


کميسيون آموزش
 
ماده 32- اتحاديه‌هاي صنفي موظفند براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با کمک سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 33- کميسيون آموزشي اتحاديه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهي و دانش عمومي اعضاي صنف درخصوص قوانين و مقررات صنفي کشور، تأمين اجتماعي، بهداشت، ماليات، نيروي انتظامي، شهرداري و ساير قوانين مرتبط با نظام صنفي با هماهنگي هيأت مديره اتحاديه و مجمع امورصنفي ذيربط دوره‌هاي آموزشي برگزار نمايد.
ماده 34- اتحاديه‌ها موظفند به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني افراد صنفي فاقد صلاحيت فني و همچنين ارتقاي کارآيي آنان، دوره‌هاي آموزشي لازم را از طريق کميسيون آموزشي برگزار نمايند.
تبصره- اتحاديه‌ها موظفند هماهنگي لازم در اين زمينه را با سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به عمل آورند.
 
 
کميسيون بازرسي
 
ماده 35- کميسيون بازرسي اتحاديه موظف است در راستاي اجراي قانون نظام صنفي به ويژه فصل هشتم، ضمن اعزام بازرسان اتحاديه به واحدهاي صنفي، گزارش آنان را دريافت و نتيجه را به هيأت مديره اتحاديه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفي رسيدگي شود.
ماده 36- کميسيون بازرسي اتحاديه موظف است واحد صنفي افراد متقاضي پروانه کسب را بازديد نموده و گزارش آن را به اتحاديه مربوط اعلام نمايد.
تبصره- هيأت مديره اتحاديه موظف است تسهيلات مورد نياز را (نيروي انساني کافي) جهت بازرسي از واحدهاي صنفي و همچنين رسيدگي به تخلفات صنفي جهت کميسيون بازرسي و بازرسان اتحاديه فراهم نمايد.
ماده 37- در شهرستان‌هايي که تعداد اعضاي اتحاديه‌هاي صنفي به گونه‌اي است که امکان تشکيل کميسيون‌هاي فوق را به طور مستقل دارا نمي‌باشد، با تصويب کميسيون نظارت مي‌توان بعضي از کميسيون‌ها را در هم ادغام نمود.
ماده 38- اتحاديه‌هاي صنفي مکلفند در پايان هر ماه آمار مربوط به عملکرد هر يک از کميسيون‌هاي اين آيين‌نامه را در قالب فرم‌هاي مربوط که توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري سازمان بازرسي و نظارت تهيه و جهت سازمان بازرگاني استان‌ها ابلاغ خواهد شد از طريق مجامع امورصنفي به سازمان بازرگاني استان‌ها اعلام نمايند.
ماده 39- اتحاديه‌هاي صنفي مکلفند در راستاي اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي‌هاي خاص فصلي، همکاري‌هاي لازم را با سازمان بازرگاني استان‌ها معمول نمايند.
ماده 40- اين آيين‌نامه در 40 ماده و 17 تبصره و در اجراي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 18/11/1383 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.